Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

paciutek
 On będzie cudownym tatą. Jeszcze tego nie wie, ale zmężnieje dzięki tobie. Nauczy się być opiekunem i rycerzem. Ośmieli się. Będzie walczył i pracował dla ciebie i dokona wspaniałych rzeczy, a wiesz dlaczego? Bo tak działa mechanizm miłości. Miłość buduje. Po tym ją poznasz.

June 15 2017

paciutek
5042 c742
Reposted fromYggry Yggry viaincentive incentive
paciutek
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viaincentive incentive

March 22 2017

paciutek
paciutek
5667 1bdd 500
paciutek
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
paciutek
paciutek
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
7037 e3ae 500

historicaltimes:

Poland redenominates the zloty. 10000 zloty is now worth 1 zloty. January 1 1995

via reddit

Keep reading

2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viamissmiserable missmiserable

June 21 2015

paciutek
Czas udało się zatrzymać na zdjęciach
Ust czasem nie udało się zamknąć z przejęcia
Szukając szczęścia, a czy je znajdę? nie wiem
Wiem, że wspaniale jest być człowiekiem pod błękitnym niebem
— ELDO

June 17 2015

paciutek
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
paciutek
0625 cb11 500
Reposted fromosaki osaki viamissmiserable missmiserable

June 15 2015

paciutek
paciutek
Nie chciałam być dorosła, nie chciałam się zmieniać, nie chciałam się dostosowywać do was, do ciebie.
— Nigdy
Reposted frompamietnikpaniki pamietnikpaniki
paciutek

Polska to kraj pięknych, silnych i zaradnych kobiet, i facetów, którzy wcale na nie nie zasługują.

Reposted fromcarre carre viaAinsworthCass AinsworthCass
paciutek
9700 3cb4
Reposted fromshar17666 shar17666
paciutek
9972 7e98 500
Reposted fromrol rol viaserdeczniezabronione serdeczniezabronione
paciutek
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimchuckbasss imchuckbasss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl